bovenkant goed1 (2)

zijtveld

 

 

OUDIJK MAKELAARDIJ

Noordeinde 127
2742 AA Waddinxveen

 

E-mail: info@oudijkmakelaardij.nl

 

Telefoon: 0182 – 649088

facebook

balk websiteb

 

 

Disclaimer

 

De volgende voorwaarden zijn op de site van Oudijk Makelaardij van toepassing. Oudijk Makelaardij besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Oudijk Makelaardij garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de websites of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

De gegevens op de site zijn louter en alleen bedoeld als algemene informatie. De informatie op de site is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Voor zover gebruikers van de site deskundig advies wensen, worden zij verwezen naar de desbetreffende sites van gelieerde bedrijfsonderdelen.

Oudijk Makelaardij wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de site en de sites waarnaar wordt verwezen of die bereikbaar zijn via hyperlinks nadrukkelijk van de hand. Oudijk Makelaardij staat echter niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie. Oudijk Makelaardij garandeert niet dat de site, waaronder begrepen de hyperlinks, foutloos of ononderbroken functioneren. Het staat Oudijk Makelaardij vrij deze informatie onaangekondigd te wijzigen.

Oudijk Makelaardij, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (zoals auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de site voortgebrachte informatie. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Oudijk Makelaardij, de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen. De beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van gelieerde bedrijfsonderdelen.

Oudijk Makelaardij zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Oudijk Makelaardij behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Oudijk Makelaardij de toegang tot de webpagina monitoren. Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van Oudijk Makelaardij website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend. Er is pas sprake van een overeenkomst op het moment dat de door Oudijk Makelaardij opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is beoordeeld en ondertekend. Zolang de koopovereenkomst niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie. Alle werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de adviestarieven en voorwaarden zoals zijn vastgesteld door VastgoedPRO, gevestigd te Lelystad, de tekst van deze voorwaarden is op 14 december 2009, aktenummer 0071887/20919442, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht.

Daarom kunnen er aan deze informatie geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend.

Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bieding. Verkoper stelt nadrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat er over alle voorwaarden overeenstemming is bereikt. Het bieden van de vraagprijs houdt niet automatisch in dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van beraad en/of gunning voor, zonder opgaaf van redenen. Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd tenzij verkoper alsnog met het voorbehoud instemt. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht met betrekking tot alle onderwerpen die voor hem van belang zijn of kunnen zijn.

In geval van aansprakelijkheidsstelling gaat onze aansprakelijkheid niet verder dan die door de beroepsverzekeraar wordt gehonoreerd. De in deze brochure vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig als mogelijk samengesteld. Alle maten zijn circa maten. Worden er echter toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten en/of aanspraken worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

balk website 02b

balk website 01b

onderkant 2011